Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Funkcjonowanie osobiste i społeczne  w naszej szkole, obejmuje szeroki zakres zajęć odbywających się w różnorodnej formie.

Celem jest wszechstronny rozwój ucznia, taki, który umożliwi mu pełnienie określonych ról społecznych i funkcjonowanie na możliwie optymalnym dla siebie poziomie w kontekście środowiska społecznego – kulturowego. Zatem uogólniając, naszym celem jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości.

W szkole duży nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności samoobsługowych i samodzielności. Staramy się rozbudzać świadomość i tworzyć więź z najbliższym otoczeniem- środowiskiem klasowym, szkolnym, lokalnym oraz rodziną. Dlatego też bardzo ważne są dla nas imprezy i warsztaty odbywające się w szkole i poza nią oraz udział w wydarzeniach osób najbliższych naszym wychowankom.

Kształtujemy świadomość siebie, jako odrębnej jednostki oraz części społeczności poprzez aktywne włączanie wszystkich uczniów w życie szkoły i klasy. Organizujemy zajęcia i sytuacje mające na celu w bezpieczny i niestresujący sposób oswoić uczniów z rolami społecznymi, jakie pełnią i będą pełnić (nawet, jeśli w ograniczonym zakresie) – ucznia, pacjenta, klienta, konsumenta, widza itp. . Dlatego w ramach zajęć szkolnych nieustannie chcemy poszerzać ich kompetencje osobiste, społeczne i komunikacyjne.

Specyfika kształcenia naszych uczniów polega więc na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zadaniowym, zintegrowanym, opartym na praktycznym działaniu i poznawaniu zmieniającej się rzeczywistości, przygotowującym do możliwie jak najbardziej niezależnego życia.