Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLzN ul. Bronowska 18 stanowi integralną całość z placówką mieszczącą się przy ul. Skuterowej 9.

Szkoła realizuje pełną ofertę edukacyjną właściwą dla szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Oferta edukacyjna zawiera:

– realizację ramowego planu nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3.04.2019 r. Ramowy plan obejmuje zajęcia edukacyjne –  Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Komunikowanie się, Kreatywność, Wychowanie fizyczne oraz dodatkowe Religia, inne.

-zajęcia rewalidacyjne

– pomoc psychologiczno–pedagogiczną

– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne, zajęcia  z logopedą, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą w tym specjalistę SI.

W procesie edukacji kładziemy nacisk na uwzględnienie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów wynikających ze szczegółowej diagnozy i ujętych w  planach  terapii, które są zawarte w Indywidualnych Planach Edukacyjno-Terapeutycznych.