Szkoła Podstawowa
Niepubliczna

Pozaszkolna Placówka
Specjalistyczna

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju
sala do terapi Biofeedback