Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy FPLzN ul. Bronowska18 prowadzi nabór do:

klas I-III (I etap edukacyjny) oraz IV-VIII (II etap edukacyjny).

Zgodnie ze Statusem Szkoły przyjmujemy uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną, tj. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze współwystępującą  niepełnosprawnością – ruchową, dysfunkcją słuchu, dysfunkcją wzroku, autyzmem, innymi niepełnosprawnościami.

W ramach placówki realizujemy również program wychowawczo-opiekuńczy w ramach Zespołu Rewalidacyjno–Wychowawczego (ZRW) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Prowadzimy również Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną, która realizuje zajęcia opiekuńcze do godziny 16-tej.